O wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracodawca musi dbać na każdym etapie zatrudnienia pracowników. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie są ściśle określone przez przepisy prawne i wynikają z niejednokrotnie ze stanu wiedzy technicznej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przygotowanie bezpiecznych warunków pracy

Pracodawca jest zobowiązany do przygotowania odpowiednich warunków pracy, wynikających z najwyższych standardów i norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi zapewnić pracownikom:

– stosowanie zasad bhp i przestrzeganie wymogów prawa w tej dziedzinie,
– szkolenie w zakresie bhp związane z pracą wykonywaną przez pracownika,
– przestrzeganie zasad ergonomii,
– ochronę przed hałasem, pyłami, gazami, promieniowaniem oraz innymi szkodliwymi czynnikami środowiska,
– występujące w miejscu pracy materiały, urządzenia i narzędzia powinny być dopuszczone do użytku i bezpieczne,
– warunki oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji zgodne z wymaganiami praw law i normami higienicznymi.

Monitorowanie warunków pracy

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych badań technicznych i higienicznych miejsc pracy oraz urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w pracy. W razie potrzeby musi wprowadzać zmiany i dostosowywać warunki pracy do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapewnienie odpowiedniej odzieży i sprzętu ochronnego

Istotnym obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochronnego, zgodnego ze stanem wiedzy technicznej i normami bezpieczeństwa. Pracownik powinien być wyposażony w takie elementy odzieży jak ocieplacze, kurtki antystatyczne, kamizelki odblaskowe, buty robocze. Ponadto pracodawca musi zaopatrzyć pracownika w sprzęt ochronny tj. kaski, gogle, rękawice, maski, przeciwgazowe urządzenia.

Ustanowienie zasad postępowania w nagłych sytuacjach

W przypadku awarii, wypadków lub innych sytuacji nagłych, pracodawca musi mieć opracowany plan postępowania i zapewnić odpowiednie środki ochrony i ratunkowe.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować nie tylko zagrożeniem dla życia i zdrowia pracowników, ale także bardzo dużymi konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy. Wszelkie naruszenia przepisów w tym zakresie spotykają się z sankcjami karnymi i grzywnami. W niektórych przypadkach może dojść nawet do zamknięcia zakładu pracy.

Podsumowując, pracodawca ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom. Dbałość o bezpieczeństwo jest obowiązkiem i zaangażowaniem pracodawcy, który jest w pełni odpowiedzialny za jakość warunków pracy i ich spełnienie zgodnie z wymaganiami prawa i normami bezpieczeństwa i higieny pracy.